Cultuurhistorie en het natuurlijke systeem als gids voor klimaatadaptatie en stedelijke ontwikkeling

Boek voorzijde

De opname van de boekpresentatie van 25 mei jongstleden is terug te zien via deze link.

Voorbeeldsteden Nederland

Een stadsgenese is een 3D-verbeelding van de relatie van een locatie met het natuurlijke systeem van bodem, water en groen/ natuur en van de ingrepen van de mens in het natuurlijke systeem door de eeuwen heen. Genese betekent letterlijk ‘wording’ of ‘ontstaan’. Inzicht in het ontstaan biedt houvast om vanuit de identiteit van de plek te werken aan maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie en energietransitie.

Een stadsgenese kan op verschillende schaalniveaus worden uitgewerkt. In deze website worden 3 schaalniveaus onderscheiden: een stad/dorp, een gebied en een wijk. Voor het stadsniveau is recentelijk een boek gepresenteerd. De inhoud ervan staat ook op deze website onder ‘stad/dorp’.

Daarnaast wordt ook uitgelegd hoe je zelf een genese kan maken.

Ontwikkeling van steden

De ontwikkeling van steden sluit van oudsher aan op de natuurlijke dynamiek. In een eeuwen durend samenspel van de mens en zijn omgeving heeft het deltaland van Rijn en Maas vorm gekregen.

In de stadsuitleg sinds eind 19e eeuw is de samenhang tussen de stad en de natuurlijke omgeving   steeds minder herkenbaar geworden. De biodiversiteit neemt af en de kwetsbaarheid voor klimaatverandering neemt toe.

Door de genese van de stad, ofwel de ‘wording’ of het ‘ontstaan’ van de stad te onderzoeken en integraal in beeld te brengen, richten we het vizier opnieuw op de samenhang tussen het natuurlijke systeem en de stedelijke ontwikkeling.

Acht steden

Acht steden presenteren hun stadsgenese als voorbeeld en inspiratie voor andere steden en gebieden. De methode spreekt aan, via de tap boven neemt u kennis van 3 gebiedsgeneses. Nijmegen maakt een wijkgenese, als basis voor regie van ontwikkelingen in de wijk Hengstdal, RVB maakt een genese voor het kazerneterrein  Schaarsbergen. Deze worden op deze site gepubliceerd als ze gereed zijn.

Waterbeheerders, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, groenbeheerders, gemeentearcheologen, erfgoedmedewerkers, rioolbeheerders, bodemkundigen en milieubeheerders hebben hiervoor hun kennis bij elkaar gevoegd. Daarmee ontstaat een beter begrip van de bodem, de ondergrond en het watersysteem en  een nieuwe basis voor maatregelen en oplossingen voor klimaatadaptatie en identiteitsvolle stedelijke ontwikkeling.

Met deze website en dit boek willen we een inspiratiebron zijn voor waterschappen, gemeenten en andere organisaties. We reiken een methode aan om een stadsgenese te beschrijven en te gebruiken als gids voor klimaatadaptatie en stedelijke ontwikkeling.

Impressie sessie stadsgenese

Impressie en presentatie van de sessie stadsgenese op de kennisdag ‘zoetwater en klimaatadaptatie’ op 10 februari 2022.